סינון דירה לפי מאפיינים

המחירים כוללים מע"מ

התקבלו היתרי בנייה לכל הבניינים

המחירים המפורסמים מטה מעודכנים בהתאם למדד חודש אפריל 2021

תפריט