סינון דירה לפי מאפיינים

המחירים כוללים מע"מ

התקבלו היתרי בנייה לכל הבניינים

מחירי הדירות בבניין F יוצמדו למדד הבסיס שפורסם ביום 15/11/2020 והכל בהתאם להוראות המכרז וחוזי המכר

מחירי הדירות בבנייני C,B יוצמדו למדד הבסיס שפורסם ביום 15/01/2021 והכל בהתאם להוראות המכרז וחוזי המכר

תפריט